خانه 2017-04-23T19:04:37+00:00

جزوه اجزای محدود مقدماتی

 جزوه اجزای محدود مقدماتی که در کلاس های درسی آقای پروفسور عیسی سلاجقه در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می گردد، در هفت فصل و با حل مثال های متعدد ارائه شده است.

دانلود

جزوه اجزای محدود پیشرفته

جزوه اجزای محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه در یازده فصل شامل المان پوسته مسطح، درونیاب ها، روش گالرکین، روابط مختلط،بهبود سازی و اندرکنش جهت دانلود ارایه می گردد.

دانلود

جزوه اجزای محدود غیرخطی

جزوه اجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه در هفت فصل، به همراه پیوست روش های حل معادلات غیر خطی  برای دانلود شما عزیزان  ارائه شده است.

دانلود

جزوه تحلیل ایزوژئومتریک

در این جزوه ضمن معرفی روش تحلیل ایزو ژئومتریک و بیان ویژگی های  توابع بی- اسپلاین و نربز، روابط مربوط به تحلیل ایزوژئومتریک مسائل تنش و کرنش صفحه ای ارائه شده است.

دانلود

برنامه المان مکعبی 20 گرهی

برنامه به زبان Matlab نوشته شده و نتایج خروجی که شامل جابجائی ها و تنش های گرهی و مقادیر تنش در المانها  می باشد ارایه شده است.

دانلود

برنامه المان دوبعدی 4 گرهی

این برنامه  قادر است هر نوع مسئله تنش و کرنش صفحه ای با هر تعداد درجه آزادی را به روش اجزاء محدود و با استفاده از المان 4 گرهی تحت هر نوع بارگذاری گرهی تحلیل نماید.

دانلود

برنامه المان مثلثی 3 گرهی

نتایج خروجی برنامه، شامل جابجائی های گرهی  و مقادیر تنش و کرنش می باشد. برای کنترل صحت نتایج دو مثال با برنامه تحلیل شده و نتایج با خروجی های نرم افزار ANSYS مقایسه شده است.

دانلود

برنامه المان قاب دوبعدی

این برنامه که به زبان Matlab نوشته شده قادر است هر نوع قاب دوبعدی با درجه آزادی دلخواه را تحت هر نوع بارگذاری متمرکز گرهی تحلیل نماید.

دانلود

برنامه المان خرپا دوبعدی

با این برنامه می توان آنالیز انواع خرپا با تعداد عضو دلخواه و تحت اثر بارهای گره ای مختلف را انجام داد . نتایج خروجی شامل جابجایی ها، نیروی های  داخلی اعضا و عکس العمل های تکیه گاه می باشد.

دانلود

برنامه تحلیل دینامیکی قاب برشی

برنامه ارایه شده، هر نوع قاب برشی دوبعدی با هر تعداد طبقه،تحت شتاب وارده به تکیه گاه قاب را با استفاده از روش آنالیز مودال تحلیل می نماید.

دانلود

برنامه تحلیل طیف پاسخ الاستیک

این برنامه طیف پاسخ جابجایی، سرعت و شتاب را ناشی از شتاب نگاشتهای زلزله های مختلف به صورت گراف ارائه می دهد. نتایج برنامه با خروجی های برنامه سیزمو سیگنال مقایسه شده است.

دانلود

برنامه تحلیل سیستم تک درجه آزادی

این برنامه که به زبان Matlab نوشته شده است قادر است پاسخ سیستم یک درجه آزادی میرا تحت نیروی دینامیکی و تحت شتاب را با استفاده از روش انتگرال دوهامل محاسبه نماید.

دانلود